Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Video


VIdeo hướng dẫn phương pháp giành thắng lợi Vua + Hậu chống Vua + Xe

19-03-2016 07:32:03

Video hướng dẫn

Vua + Hậu chống Vua + Xe

Số khách đã truy cập
77418
Số khách trực tuyến
27

X

Góc tư vấn trực tuyến ?